PODSTAWA PRAWNA:

- art. 93 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości składa właściciel (współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) lub pełnomocnik

- w przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy),
- jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu,
- we wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek,
- wniosek winien zawierać propozycję sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej działki.

2. Załączniki do wniosku

- 4 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości,
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej),
- wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi z rejestru ewidencji gruntów,
- w przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, należy dodatkowo przedstawić kopię obowiązującej decyzji o warunkach,
- ewentualne pełnomocnictwo.

3. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

- granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
- oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
- naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

OPŁATY:
Nie pobiera się, z wyjątkiem opłaty skarbowej w przypadku:
- wydania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii postanowienia, za każdą stronę - 5,00 zł,
- za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział Szczecinek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postanowienie wysyłane są pocztą lub odbierane są osobiście przez składającego wniosek.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 43.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrz Miasta Szczecinek, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronom postępowania.
Na podstawie art. 130 § 4 w związku z art. 144 Kodeks postępowania administracyjnego postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem wszystkich stron, lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia.

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.