Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych  rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wczesniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstepnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

 2.   Załączniki : 

      ·          dowód wniesienia naleznej opłaty skarbowej

        ·          zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski jeżeli na jego podstawie będzie dokonywane sprostowanie

 3.   Do wglądu:

  ·       dokument stwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, paszport

  

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·      za dokonana czynności materialno-techniczną – 39,00 zł

·      pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

 Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·      w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku pl. Sowińskiego 2

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019, 016.

 

OSOBY UPRAWNIONE:

Wniosek o dokonanie sprostowania w akcie stanu cywilnego może złożyć:

      ·          osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,

      ·          inna osoba, która w sprostowaniu aktu ma interes prawny.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 Niezwłocznie,  a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 30 dni. 

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Czynnośc materialno-techniczna.

Po dokonanej czynności kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji odmownej odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.