Petycja dot. protestu mieszkańców przeciw planowanemu przedsięwzięciu polegającemu na zmianie sposobu użytkowania części istniejących budynków na punkty zbierania odpadów przy ul. Pilskiej w Szczecinku.

Przedmiotem petycji jest protest mieszkańców Szczecinka przeciw planowanemu przedsięwzięciu polegającemu na zmianie sposobu użytkowania części istniejących budynków na punkty zbierania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 12/3 i 12/5 w obrębie 21, przy ul. Pilskiej w Szczecinku. Składający niniejszą petycję żądają od Burmistrza, aby w ramach swoich kompetencji spowodował przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, a także podjął wszelkie możliwe kroki aby nie dopuścić do powstania zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Data złożenia petycji w UM: 07 Lipca 2020r.

Wnoszący petycję: Mieszkańcy Szczecinka