Petycja dot. protestu mieszkańców w sprawie zablokowania planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynków na punkty zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych.

 Przedmiotem petycji jest protest mieszkańców osiedla Leśne oraz Raciborki z najniższego położenia ulicy Pilskiej w Szczecinku o zablokowania planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynków na punkty zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych, na działkach nr 12/3 i 12/5 obręb 21 w Szczecinku.

 Data złożenia petycji w UM: 06 Lipca 2020r.

 W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak

 Wnoszący petycję: Mieszkańcy osiedla Leśne oraz Raciborki  w Szczecinku.

Odpowiedź:

Wniesiono petycję dotyczącą protestu mieszkańców w sprawie zablokowania planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynków na punkty zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy wnoszącym jest grupa mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji. Wniesione pismo nie zawiera wyżej wskazanych danych, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja pozostaje bez rozpatrzenia.