Podstawa prawna: art. 34 - 35 i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

2.   Załączniki:

·       zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające o niefigurowaniu aktu lub zniszczeniu bądź zaginięciu ksiąg,

·       posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie (np. kserokopie metryk kościelnych, świadectw szkolnych, wniosków złożonych w sprawie wydania dowodów osobistych),

·       zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście, Łódź-Śródmieście i USC Koszalin o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.

3.   Do wglądu:

·       dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport + poświadczenie zameldowania).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za wydaną decyzję – 39,00 zł,

·       pełnomocnictwo do złożenia wniosku o ustalenie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·        przelewem na konto Miasta Szczecinek,
Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego może złożyć:

·       osoba, której akt dotyczy,

·       wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,

·       inna osoba, która w odtworzeniu aktu ma interes prawny.

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, inna osoba) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście, bądź drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.