Podstawa prawna: art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego(urodzenia, małżeństwa, zgonu).

2.   Załączniki:

   ·    oryginał   zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, konsula

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

 

3.   Do wglądu:

·      dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport ).

 

 OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego wydanie podlega opłacie w wys. 50,00 zł,

·       pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasto Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,             

·      w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku pl.Sowińskiego 2

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Wniosek o transkrypcję może złożyć:

·         osoba, której akt dotyczy,

·         wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,

·         inna osoba, która w umiejscowieniu aktu ma interes prawny.

 

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, inna osoba) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 10 dni, jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po transkrypcji wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa - nie pobiera się.

 

UWAGI:

 

 Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

Jeżeli zagraniczny akt nie zawiera danych, wymaganych przez prawo polskie lub zawiera dane błędne podlega uzupełnieniu (art. 37 prawa o aktach stanu cywilnego) lub sprostowaniu (art. 35 prawa o aktach stanu cywilnego).

Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu lub sprostowanie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

 

Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym USC nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw.  Oboje małżonkowie  mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.