Pomoc Burmistrza Miasta Szczecinek w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie podjętych uchwał jest szczególnie ukierunkowana do podmiotów, które poniosły negatywne skutki finansowe związane z epidemią COVID-19 i których działalność została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697). Dotyczy to działalności:


a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,

g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

 

W przypadku, gdy podatnik (przedsiębiorca) spełnia ww. warunek i zamierza skorzystać ze zwolnienia powinien złożyć:

1) korektę informacji IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dotyczy osób fizycznych),

2) korektę deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości ( dotyczy osób prawnych),

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik do uchwały).

 

Przedsiębiorca może składać wniosek o zwolnienie w terminie do 31 lipca 2020 r.

 

W przypadku, gdy podatnik (przedsiębiorca) zamierza skorzystać z przedłużenia terminu płatności do 30 września 2020 r. rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r., powinien złożyć:

1) oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej o 30% (załącznik do uchwały),

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik do uchwały).

 

Przedsiębiorca może składać wniosek o przedłużenie terminu płatności rat w terminie do 31 lipca 2020 r.

 

Ponadto podatnicy (przedsiębiorcy), którzy ponieśli negatywne skutki finansowe związane z epidemią COVID-19, mogą złożyć indywidualny wniosek o ulgę w spłacie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w następujących formach:

1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

 

Przedsiębiorca powinien załączyć do wniosku o udzielenie pomocy następujące dokumenty :

1) oświadczenie o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (osoby prawne), zestawienie należności i zobowiązań za ostatni kwartał,

4) oświadczenie o sytuacji majątkowej (osoby fizyczne).