Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2020r.

Załączniki

Nr 1/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń w sprawach pomocy społecznej (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2020 (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 207/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2020 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego rozliczanie płatności podatku VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie głosowania mieszkańców w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania (422.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 208/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia zarządzania cmentarzami na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zes (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 213/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2020 roku (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowym (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2020 roku (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2020 z 9 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2020 roku (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2020 z 10 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2020 z 13 stycznia 2020r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2020 z 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku do wykonania czynności związanych z wydaniem opinii o spełnianiu przez klub dziecięcy warunków sanitarno-lokalowych (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2020 z 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2020 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2020 z 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (312.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2020 z 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2020 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (282.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (543.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2020 (378.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2020 z 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (922.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2020 z 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (504.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2020 z 10 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok; (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2020 z 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2020 z 11 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2020 z 12 lutego 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ci (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (138.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (496.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wyłonionego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek pod nazwą "Akcja Defibrylacja" (588.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Działania edukacyjne i wspierające dla rodziców (458.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (287.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (570.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Rady Osiedla Wodociągowa - Rzeczna w Szczecinku (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności Miasta Szczecinek na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagroż (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji "niskiej emisji", obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szcz (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek" rea (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (152.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych; (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów (165.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; (178.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Szczecinek (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (901.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zab (256.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dyrektorom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecinek, upoważnienia do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem m (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2021 rok (615.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek z obowiązku realizacji t (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (262.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szczepaniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Szczepaniak
Data wprowadzenia:2020-01-02 12:34:38
Opublikował:Katarzyna Szczepaniak
Data publikacji:2020-01-02 12:35:01
Ostatnia zmiana:2020-08-03 13:13:47
Ilość wyświetleń:3911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij