Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2020r.

Załączniki

Nr 1/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń w sprawach pomocy społecznej (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2020 z 2 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2020 (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2020 z 7 stycznia 2020r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 207/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2020 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego rozliczanie płatności podatku VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie głosowania mieszkańców w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania (422.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 208/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia zarządzania cmentarzami na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zes (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 213/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2020 roku (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowym (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2020 z 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2020 roku (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2020 z 9 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2020 roku (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2020 z 10 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2020 z 13 stycznia 2020r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2020 z 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku do wykonania czynności związanych z wydaniem opinii o spełnianiu przez klub dziecięcy warunków sanitarno-lokalowych (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2020 z 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2020 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2020 z 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (312.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2020 z 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2020 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (282.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (543.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2020 (378.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2020 z 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (922.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2020 z 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (504.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2020 z 10 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok; (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2020 z 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2020 z 11 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2020 z 12 lutego 2020 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ci (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (138.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (496.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wyłonionego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek pod nazwą "Akcja Defibrylacja" (588.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą Działania edukacyjne i wspierające dla rodziców (458.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (287.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (286.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (570.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr I/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Rady Osiedla Wodociągowa - Rzeczna w Szczecinku (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności Miasta Szczecinek na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagroż (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji "niskiej emisji", obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szcz (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek" rea (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (152.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szczepaniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Szczepaniak
Data wprowadzenia:2020-01-02 12:34:38
Opublikował:Katarzyna Szczepaniak
Data publikacji:2020-01-02 12:35:01
Ostatnia zmiana:2020-04-02 09:53:49
Ilość wyświetleń:2147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij