„Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

nieruchomość zabudowaną  oznaczoną nr dz. 121 o powierzchni 131 m2, obręb 28
w Szczecinku przy ul. Trzesieckiej 47, wpisaną do KW nr KO1I/00030204/1”.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 06 sierpnia 2019r.

 

     Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od 25 czerwca 2019r. do 16 lipca 2019r.