Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu z dniem 19 kwietnia 2019 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

od 19 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r.

3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Szczecinek oraz wszyscy mieszkańcy.

4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Komunalnego – Anna Mista, Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, pokój 110, tel. 94/37-141-27, a.mista@um.szczecinek.pl

5. Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu:

1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do godz. 1000 dnia 6 maja 2019 r.

2. drogą elektroniczną (formularz zeskanowany) na adres: m.gebska@um.szczecinek.pl do godz. 1000 dnia 6 maja 2019 r.

6. Dokumenty

Projekt uchwały i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje oraz u Dyrektora Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

7. Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.