Publikacja oferty „III Filmowe Echa” na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

W dniu 18 kwietnia 2019 roku Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe
Nr 47, z siedzibą w Szczecinku i adresie ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek złożyło do Burmistrza Miasta Szczecinek w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „III Filmowe Echa”.

W związku ze spełnieniem przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe
Nr 47 wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku.

Uwagi do oferty można składać do 26 kwietnia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.