Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2019r.

Załączniki

Nr 1/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego, strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu i zestawów sprawnościowych oraz targowiska miejskiego w 2019 roku (839.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2019 z 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2019 z 11 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2019 z 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Szczecinek (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (354.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie Miasta Szczecinek w dniu 19 stycznia 2019r. (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2019 z 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2019 z 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2019 z 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2019 z 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2019 z 28 stycznia 2019r. w sprawie zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (922.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2019 z 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (295kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2019 z 11 lutego 2019r. ws. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoś (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2019 z 11 lutego 2019r. ws. powołania Komisji Konkursowej (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2019 z 11 lutego 2019r. ws. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku public (570.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2019 z 12 lutego 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały (293.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przy placu Wazów 1 w Szczecinku (453kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2019 r. (286.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2019 z 20 lutego 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2019 z 26 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w całości ze źródeł zewnętrznych (365.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (463.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2019 z 4 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych (192.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie us (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń i protokołów w wyborach do rad osiedli (660.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci Komisji Wyborczych w wyborach do rad osiedli (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie wzoru karty do głosowania do rad osiedli (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2019 z 14 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, poło (265.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku przy placu Wazów 1 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Szczecinku (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2019 z 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku, przy placu Wazów 1 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2019 z 9 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2019 z 12 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2019 z 17 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2019 z 19 kwietnia 2019r w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc (412.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2019 z 19 kwietnia 2019r. w sprawie zwolnienia dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2019 z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2019 z 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (471.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2019 z 7 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2019 z 8 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2019 z 14 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2019 z 20 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2019 z 24 maja 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla (195.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD (792.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2019 z 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian z budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2019 z 3 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2019 z 4 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2019 z 6 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2019 z 10 czerwca 2019r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2019 z 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (224.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2019 z 17 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2019 z 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
- Nr 105/2019 z 21 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
- Nr 106/2019 z 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2019 z 28 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok (523.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2019 w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019r (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania (436.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2019 z 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych (223.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 03.01.2019 r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019 (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2019 z 17 lipca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2019 z 18 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2019 z 23 lipca 2019r w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2019 z 31 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmain w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok (965.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2019 z 01 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2019 z 06 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2019 z 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/2019 z 28 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/2019 z 30 sierpnia 2019r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/2019 z 3 września 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/2019 z 5 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/2019 z 5 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/2019 z 9 września 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/2019 z 11 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/2019 z 16 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/2019 z 16 września 2019r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/2019 z 25 września 2019r. w sprawie wyznaczenia osób dokonujących odbioru dofinansowanych przez Miasto Szczecinek prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wschodniej elewacji wieży kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Pann (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/2019 z 25 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r (124.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/2019 z 26 września 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie wskazanych świadczeń rodzinnych (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/2019 z 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/2019 z 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/2019 z 30 września 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/2019 z 1 października 2019r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/2019 z 2 października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020" (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/2019 z 3 października 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/2019 z 7 października 2019r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miasta Szczecinek (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/2019 z 15 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/2019 z 17 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta w Szczecinku (359.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/2019 z 17 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 166/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/7/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku (122.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 167/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/6/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku (120.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 168/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/5/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 169/2019 z 23 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 170/2019 z 23 października 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 171/2019 z 29 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 172/2019 z 30 października 2019r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2019" (425.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 173/2019 z 31 października 2019r. w sprawie rozliczania płatności VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment); (277.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 174/2019 z 31 października w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 175/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (771.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 176/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (384.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 177/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (301kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 178/2019 z 8 listopada 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 179/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 180/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019" (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 181/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 182/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 183/2019 z 14 listopada 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 184/2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (671kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 185/2019 z 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 186/2019 z 29 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 187/2019 z 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 188/2019 z 3 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Mieście Szczecinek (185.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 189/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 190/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 191/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 192/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 193/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 194/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 195/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 196/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 198/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 199/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 200/2019 z 13 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 201/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 202/2019 z 17 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 203/2019 z 18 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (488kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 204/2019 z 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 205/2019 z 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 206/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 207/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 208/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 209/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek (201.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 210/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 201 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 211/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zestawów sprawnościowych, otwartych stref aktywności oraz targowiska miejskiego w 2020 roku (937.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 212/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 213/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2020 roku (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 214/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2020 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 215/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2020 roku (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 216/2019 z 31 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Julia Michałowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Julia Michałowska
Data wprowadzenia:2019-01-03 16:49:11
Opublikował:Julia Michałowska
Data publikacji:2019-01-03 16:50:32
Ostatnia zmiana:2020-01-07 13:31:15
Ilość wyświetleń:8680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij