Publikacja oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń „Miasto Życia”

W dniu 9 marca 2018 roku stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Młodzieży z siedzibą w Szczecinku, ul. Koszalińska 66b/5 złożyło do Burmistrza Miasta Szczecinek w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Miasto Życia”.

W związku ze spełnieniem przez stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Młodzieży wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku.

Uwagi do oferty można składać do 16 marca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.