Podstawa prawna: art. 24, 25 ust. 1-3, art. 26, 27 ust. 2, art. 28, 30, 31, 40, 41, 42 ust. 2, art. 43 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz. 2411)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

     lub

     - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP - dotyczy obywateli państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca.

2.   Do wglądu:

-     obywatele UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

-   członek rodziny obywatela UE, niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE,

-   cudzoziemcy spoza UE: ważny paszport oraz karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenie w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

-   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) - oryginały dokumentów,

-   w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty lub paszport.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

·       opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

- Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności zameldowania na pobyt czasowy - 17,00 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002 (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, czynność zameldowania dokonywana jest od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po dokonaniu zgłoszenia pobytu stałego wydawane jest zaświadczenie; natomiast po dokonaniu zgłoszenia pobytu czasowego, zaświadczenie wydawane jest wyłącznie na wniosek.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obowiązku zameldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności  prawnych, obowiązek meldunkowy dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.    Osoba dokonująca zameldowania, ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3.    Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (jeżeli okres pobytu czasowego przekracza 3 miesiące) najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

     Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.

4.    Osoba dokonująca zameldowania w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

2.    Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu w Polsce nie przekracza 30 dni.