Publikacja oferty na realizację zadania publicznego w ramach małych grantów „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę"

 

W dniu 31 marca 2017 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Wiosny Ludów 71 złożyło do Burmistrza Miasta Szczecinek w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę".

 

W związku ze spełnieniem przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku.

 

Uwagi do oferty można składać do 14 kwietnia 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.