Szczecinek, 29 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem 136/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. na realizację na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek.

 

 

Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, która jako jedyna złożyła ofertę, i przekazać na jego realizację dotację w wysokości 20 000 zł.

 Burmistrz Miasta Szczecinek

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. „Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek".

 

 

I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2.   Na realizację zadania w roku 2017 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę w wysokości 20 000 zł.

 

II. Opis zadania

1.   Zadanie polega na:

a)   Zorganizowaniu transportów żywności z Banku Żywności do magazynu żywności w Szczecinku.

b)   Prowadzeniu magazynu żywności.

c)   Wydawaniu żywności mieszkańcom Szczecinka w punkcie wydawania żywności.

2.    Adresatami zadania mogą być osoby zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku. 

3.    Realizowanie zadania powinno się odbywać zgodnie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

 

IV. Termin składania ofert

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 23 grudnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dystrybucja artykułów spożywczych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy – 0-25 pkt,

a)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych   kosztów 0-25 pkt,

b)   wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa – 0-25 pkt,

c)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem – 0-25 pkt.

2.   Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.   Burmistrz Miasta Szczecinek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6.   W latach 2014 i 2015 Miasto nie zlecało tego typu zadania organizacjom pozarządowym.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53.