Szczecinek, 29 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem 135/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. na realizację w latach 2017-2019 zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w każdym roku przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota (zł)

1.

Fundusz „Tratwa” Szczecinek

Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy

54.977

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”

Program pracy z grupami ryzyka
i rehabilitacji osób

75.000

3.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Punkt Konsultacyjny w Szczecinku

40.000

4.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Naszym Zdaniem

38.000

5.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Akademia Sztuki

62.000

 Burmistrz Miasta Szczecinek

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

 

II. Konkurs dotyczy następujących rodzajów zadań:

1.  Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy.

2.   Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego.

3.   Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin.

4.   Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowany w oparciu o ideę liderów młodzieżowych.

5.  Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii promujący zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

d)   załączą dokumenty wymienione w pkt. 4.

2.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

4.   Do oferty należy dołączyć:

a)   harmonogram na rok 2018

b)   kalkulację przewidywanych kosztów na rok 2018

c)   harmonogram na rok 2019

d)   kalkulację przewidywanych kosztów na rok 2019.

 

IV. Termin składania ofert

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 22 grudnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej odpowiednio napisem „Przeciwdziałanie przemocy”, „Klub abstynenta”, „Narkomania – punkt konsultacyjny”, „Narkomania - lider młodzieżowy”, „Narkomania – program pozaszkolny” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy- 0-25 pkt,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów – 0-25 pkt,

c)   wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa-0-25 pkt,

d)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem – 0-25 pkt.

2.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.   Burmistrz Miasta Szczecinek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6.   Środki na realizację zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Lp.

Rodzaj zadania

2014 r

2015 r.

1.

Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób doznających przemocy

40 000,00 zł

36 684,66 zł

2.

Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego

65 000,00

65 000,00

3.

Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin

39 920,00 zł

39 920,00 zł

4.

Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowany w oparciu o ideę liderów młodzieżowych

39 960,00 zł

39 960,00 zł

5.

Pozaszkolne programy profilaktyki narkomanii promujący zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych

63 510,00 zł

63 510,00 zł

 

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53.