Szczecinek, 22 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem 121/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. na prowadzenie w latach 2017-2019 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w każdym roku przedstawia się następująco:

 

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota (zł)

1.

Fundusz „Tratwa” Szczecinek

Świetlica Środowiskowa „Tratwa”

 99 000

2.

Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”

110 000

3.

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Magdalenka”

107.000

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

„Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Chochliki”

 91 000

5.

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

Świetlica Opiekuńcza

107 000

6.

Fundusz „Tratwa” Szczecinek

„Klub Młodzieżowy”

 61 000

 


 

Burmistrz Miasta Szczecinek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2.   Na realizację zadania w latach 2017-2019 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 1 725 000 zł, z czego na każdy rok kalendarzowym, począwszy od 2017 roku 575 000 zł.

 

II. Opis zadania

1.   Obligatoryjne cele realizacji zadania to zapewnienie dzieciom i młodzieży:

a)   opieki i wychowania,

b)   pomocy w nauce,

c)   organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań,

d)   stałej pracy z rodziną,

e)   przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania.

2.   Fakultatywne cele realizacji zadania:

a)   zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki,

b)   zapewnienie działań terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych.

3.   Adresatami mają być w szczególności dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanią, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym. 

4.   Placówka wsparcia dziennego powinna funkcjonować we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie.

5.    Dopuszczalna jest przerwa wakacyjna, trwająca nie dłużej niż 1 miesiąc – musi być uwzględniona w ofercie.

6.   Placówka powinna zapewniać opiekę dla minimum 20 osób.

7.   Prowadzenie placówki wsparcia dziennego powinno się odbywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.), w tym szczególnie w zakresie:

a)   posiadania odpowiedniej bazy lokalowej,

b)   zatrudnionej kadry do realizacji zadania,

c)    prowadzonej dokumentacji,

d)   liczby dzieci przebywających jednocześnie w placówce oraz pod opieką jednego wychowawcy.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

d)   załączą dokumenty wymienione w pkt. 5.

2.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

4.   W ofercie należy określić w szczególności:

a)   dni tygodnia oraz miesiące, w których ma być czynna placówka,

b)   godziny, w których ma być czynna placówka w poszczególne dni tygodnia,

c)   liczbę dzieci i młodzieży mającej uczęszczać do placówki,

d)   liczbę grup w placówce wraz z podziałem wiekowym,

e)   liczbę posiłków dla dzieci w ciągu dnia,

f)    wykaz realizatorów zadania, wraz z określeniem ich zadań,

g)   liczbę wolontariuszy, wraz z określeniem charakteru pracy.

5.   Do oferty należy dołączyć:

a)   harmonogram na rok 2018

b)   kalkulację przewidywanych kosztów na rok 2018

c)   harmonogram na rok 2019

d)   kalkulację przewidywanych kosztów na rok 2019.

 

IV. Termin składania ofert

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 8 grudnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

6.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy- 0-25 pkt,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów – 0-25 pkt,

c)    wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa-0-25 pkt,

d)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem – 0-25 pkt.

7.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

8.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

9.   Burmistrz Miasta Szczecinek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

10. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

11. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)   w 2014 r. – 395 000 zł,

b)   w 2015 r. – 431 000 zł.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53.