Burmistrz Miasta
informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

 

1.     Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

 

2.     Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

12 października - 25 października 2016 r.

 

3.     Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Beata Kowal, Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, pokój 120, tel. 94 37 141 53, b.kowal @um.szczecinek.pl.

 

4.     Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:

1.   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,

2.   drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres b.kowal @um.szczecinek.pl.

 

Projekt i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.

 

5.     Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.