Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu
z dniem 9 września 2016 r. konsultacji
projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek

 

1.       Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Miasta Szczecinek:

1)     Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek,

2)      Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

od 9 września 2016r. do 16 września 2016r.

 

3.       Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Szczecinek.

 

4.       Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Komunalnego - Anna Mista, Urząd Miasta, Plac Wolności 13, pokój 110, tel. 94 37 141 27, a.mista@um.szczecinek.pl

 

5.       Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu:

1.      w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do godz. 10.00 dnia 16 września 2016r.,

2.      drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: k.wenclaw@um.szczecinek.pl do godz. 10.00 dnia 16 września 2016r.

 

6.       Dokumenty

Projekty uchwał i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz u Dyrektora Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

 

7.       Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

 

 

                                                                                     wz. BURMISTRZA MIASTA

 

                                                                                               Daniel Rak

                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA