Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015r. poz. 1256, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 34 miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2018r.

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.