Szczecinek, dnia 14.01.2016r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości


Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 8/3 i 553 o łącznej pow. 3.144 m2, położonej w obrębie 07 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „POLNA – 1” pod zabudowę i zagospodarowanie dla funkcji usługowych z wyłączeniem obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 1000 m2. Zabudowa zwarta, rozczłonkowana, tworząca pierzeję w obowiązującej linii zabudowy. Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, dopuszczalna 1 kondygnacja podziemna (magazyny, garaże), maks. 9 m do gzymsu, maks. 12 m do kalenicy. Powierzchnia zabudowy – max. 35% powierzchni działki. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni terenu. Przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia (sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji deszczowej i przyłącze deszczowe, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na  działce nr 553 w obr 07 nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 209/2 w obr. 13, oraz do ustanowienia na działkach nr: 8/3 i 553 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Ze szczegółową informacją o treści służebności, które obciążać będą działki nr: 8/3 i 557 w obr. 07 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00022460/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza   - 682.650,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    68.265,00 zł

Minimalne postąpienie -      6.826,50 zł


 

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 16 marca 2016r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.


 

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 marca 2016 r.


 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu, aktualnego wypisu z rejestru. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203  lub telefonicznie pod numerem 94-371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.