Podstawa prawna:

·    art. 65 ustawy z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464, ze zm.)

·    ·     rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 20115r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319)

·    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)

·    ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wypełniony formularz wniosku.

2.  Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).

3.  Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.

4.  Dowód dokonania wpłaty.

 

OPŁATY:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym w kwocie 31,00 zł  winna być wniesiona przez złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa gotówką na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 003.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ponad 30 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemna informacja lub decyzja administracyjna dot. odmowy udostępnienia danych.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 003 (parter), tel. 94 37 141 35.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.